Voorwaarden Vakantieburo Julianadorp

Hierna te noemen Vakantieburo.

Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 1 december 2022.

 

Artikel 1: Definities

in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vakantieverblijf: bungalow, vakantiehuis, zomerhuisje, chalet, appartement, vakantievilla en dergelijke;
 2. Recreant: degene die met Vakantieburo de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 3. Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 4. Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreant(en);
 5. Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 6. Kosten: alle kosten voor Vakantieburo die samen hangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 7. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 8. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;
 9. Een geschil: als een bij Vakantieburo ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. Vakantieburo stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en overeengekomen prijs.
 2. Vakantieburo is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten aan de recreant te verstrekken. Vakantieburo maakt wijzigingen hierin steeds tijdig aan de recreant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die vertrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De Recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehoren informatie na te leven.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging vereist is.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Vakantieburo zijn vastgesteld.
 2. indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Vakantieburo, extra kosten ontstaan als een gevolg van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dien de betaling in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Vakantieburo het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Vakantieburo op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien Vakantieburo op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, verminderd het recht van Vakantieburo op volledige betaling van de overeengekomen prijs,
 4. De door Vakantieburo in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag inrekening worden gebracht.
 5. De recreant is verplicht melding te maken van schade in- of aan het vakantieverblijf, die tijdens de huurperiode is ontstaan door het toedoen van de recreant, de mederecreant(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem verblijven. Deze schade dient door de recreant te worden vergoed. Het terugbetalen van de borgsom veranderd niets aan de plicht van de recreant om eventuele schade te vergoeden. Vakantieburo is gerechtigd de recreant na afloop van de huurperiode aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 6: Verzekering

De recreant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis-, annulerings-, en/of schadeverzekering. Wij verwachten van de huurders dat zij het gehuurde object als een goed huisvader zullen gebruiken en dat zij het netjes en schoon achter laten bij vertrek.

 

Artikel 7: Annulering

 1. De recreant kan zijn boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering betaald de recreant een vergoeding aan Vakantieburo. Bij het annuleren van een boeking zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  1. Bij een annulering van 90 tot 60 dagen voor aankomst bent u 25% van de huursom + de reserveringskosten schuldig;
  2. Bij een annulering van 59 tot 30 dagen voor aankomst bent u 50% van de huursom +reserveringskosten schuldig;
  3. Bij een annulering van 29 tot 10 dagen voor aankomst bent u 90% van de huursom + reserveringskosten schuldig;
  4. Bij een annulering van 9 tot 0 dagen voor aankomst bent u 100% van de huursom + reserveringskosten schuldig;
  5. In geval van een omboeking of annulering brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
  6. Vakantieburo rekent de eigenlijke aankomstdag van de recreant hier niet in mee.de laatste dag van de berekening betreft 1 dag voor aankomst tot 24:00 uur.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten. Indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke toestemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Onze annuleringsvoorwaarden gelden niet voor omboekingen die uit coulance zijn gedaan. Wenst u uw omboeking te annuleren? Wij hanteren de termijn, en het daarbij behorende annuleringspercentage, die golden op het moment dat u koos voor een omboeking.

 

Artikel 8: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Vakantieburo daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

 

Artikel 9: Voortijdig vertrek van de recreant

Bij voortijdig vertrek van de recreant, is de recreant alsnog de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging door Vakantieburo en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. Vakantieburo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
 2. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven in wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Vakantieburo niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 3. Indien de recreant, ondanks voorgaande waarschuwing, overlast aan Vakantieburo en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 4. Indien de recreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 5. Indien Vakantieburo tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 6. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. De recreant laat het vakantieverblijf netjes en ordelijk achter.
 7. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 2. Het is de recreant, mederecreanten(en) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van dergelijke aard uit te voeren.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Vakantieburo treedt uitsluitend op als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het in welk opzicht dan ook in gebreke blijven van de verhuurder.
 2. Vakantieburo is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op het verblijfsterrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan Vakantieburo is toe te rekenen.
 3. Vakantieburo is niet verantwoordelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. Vakantieburo is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen.
 5. De recreant is jegens Vakantieburo aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 6. Vakantieburo verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen. .
 7. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Vakantieburo niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn, vanuit het perspectief van de gemiddelde recreant, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
 8. Indien de Nederlandse taal niet voldoende wordt verstaan, vindt u op onze website ook de voorwaarden van Vakantieburo in de Duitse taal. In geval van interpretatieverschillen zijn de Nederlandse voorwaarden bindend.

 

Artikel 13: Website

De website van Vakantieburo is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks constante zorg en aandacht die wordt besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Vakantieburo is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Vakantieburo, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Vakantieburo te kunnen raadplegen. Aan de afbeeldingen op de website kan eveneens geen wettelijke aansprakelijkheid worden verleend.

 

Artikel 14: Klachten

Indien de recreant tijdens de huurperiode een klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf, of indien het vakantieverblijf niet overeenkomt met de vooraf gegeven beschrijving van het vakantieverblijf, is de recreant verplicht Vakantieburo hierover per omgaande te informeren. Vakantieburo zal uiteraard alle inspanningen leveren om het probleem in kwestie zo snel mogelijk naar tevredenheid van partijen op te lossen. Indien de recreant niet tevreden is met de oplossing, dient de recreant binnen 2 weken na afloop van de huurperiode de klacht nogmaals schriftelijk in te dienen bij Vakantieburo. Het verstrijken van de huurperiode zonder Vakantieburo over de klacht te informeren leidt tot het verlies van alle rechten van de recreant op schadevergoeding of compensatie. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.